New B2B

0830100315

Aventics

0830100315

SN2-R2-K03V-240 27 OHM

25,86
VAT exc.
0830100316

Aventics

0830100316

SN2-R2-K03V-240 1,3 OHM

25,86
VAT exc.
0830100317

Aventics

0830100317

SN2-R2-K03P-240 27 OHM

59,05
VAT exc.
0830100318

Aventics

0830100318

ST6-R2-K03P-030 120°C OHNE LED

1.245,29
VAT exc.
0830100320

Aventics

0830100320

ST9-R2-K03V-030 OHNE LED

24,04
VAT exc.
0830100325

Aventics

0830100325

SN2-R2-K10V-240 27 OHM

45,91
VAT exc.
0830100326

Aventics

0830100326

SN2-R2-K00V-240 27 OHM 11M

48,51
VAT exc.
0830100327

Aventics

0830100327

SN2-R2-K07V-240

29,66
VAT exc.
0830100365

Aventics

0830100365

SN2-R2-K03V-240

26,09
VAT exc.
0830100366

Aventics

0830100366

SN2-R2-K05V-240

30,77
VAT exc.
0830100367

Aventics

0830100367

SN2-R2-K03U-240

31,56
VAT exc.
0830100368

Aventics

0830100368

SN2-R2-K03V-240

25,92
VAT exc.
0830100369

Aventics

0830100369

SN2-R2-K05V-240

30,77
VAT exc.
0830100370

Aventics

0830100370

SN2-R2-K03U-240

31,56
VAT exc.
0830100371

Aventics

0830100371

SN2-R3-K03V-042

31,56
VAT exc.
0830100372

Aventics

0830100372

SN2-R3-K05V-042

35,84
VAT exc.
0830100373

Aventics

0830100373

SN2-R2-K03U-240 100 OHM

45,02
VAT exc.
0830100374

Aventics

0830100374

SN2-R2-K15V-240 VDE-AUFSCHRIFT

59,36
VAT exc.
0830100375

Aventics

0830100375

SN2-PN-K03V-030

53,17
VAT exc.
0830100376

Aventics

0830100376

SN2-PN-K05V-030

57,85
VAT exc.