New B2B

0830100315

Aventics

0830100315

SN2-R2-K03V-240 27 OHM

34,48
VAT exc.
0830100316

Aventics

0830100316

SN2-R2-K03V-240 1,3 OHM

34,48
VAT exc.
0830100317

Aventics

0830100317

SN2-R2-K03P-240 27 OHM

78,73
VAT exc.
0830100318

Aventics

0830100318

ST6-R2-K03P-030 120°C OHNE LED

1.245,29
VAT exc.
0830100320

Aventics

0830100320

ST9-R2-K03V-030 OHNE LED

32,05
VAT exc.
0830100325

Aventics

0830100325

SN2-R2-K10V-240 27 OHM

61,21
VAT exc.
0830100326

Aventics

0830100326

SN2-R2-K00V-240 27 OHM 11M

64,68
VAT exc.
0830100327

Aventics

0830100327

SN2-R2-K07V-240

39,55
VAT exc.
0830100365

Aventics

0830100365

SN2-R2-K03V-240

34,79
VAT exc.
0830100366

Aventics

0830100366

SN2-R2-K05V-240

41,03
VAT exc.
0830100367

Aventics

0830100367

SN2-R2-K03U-240

42,08
VAT exc.
0830100368

Aventics

0830100368

SN2-R2-K03V-240

34,56
VAT exc.
0830100369

Aventics

0830100369

SN2-R2-K05V-240

41,03
VAT exc.
0830100370

Aventics

0830100370

SN2-R2-K03U-240

42,08
VAT exc.
0830100371

Aventics

0830100371

SN2-R3-K03V-042

42,08
VAT exc.
0830100372

Aventics

0830100372

SN2-R3-K05V-042

47,79
VAT exc.
0830100373

Aventics

0830100373

SN2-R2-K03U-240 100 OHM

60,03
VAT exc.
0830100374

Aventics

0830100374

SN2-R2-K15V-240 VDE-AUFSCHRIFT

79,14
VAT exc.
0830100375

Aventics

0830100375

SN2-PN-K03V-030

70,89
VAT exc.
0830100376

Aventics

0830100376

SN2-PN-K05V-030

77,13
VAT exc.