New B2B

0830100315

Aventics

0830100315

SN2-R2-K03V-240 27 OHM

27,93
VAT exc.
0830100316

Aventics

0830100316

SN2-R2-K03V-240 1,3 OHM

27,93
VAT exc.
0830100317

Aventics

0830100317

SN2-R2-K03P-240 27 OHM

63,77
VAT exc.
0830100318

Aventics

0830100318

ST6-R2-K03P-030 120°C OHNE LED

1.432,08
VAT exc.
0830100320

Aventics

0830100320

ST9-R2-K03V-030 OHNE LED

25,96
VAT exc.
0830100325

Aventics

0830100325

SN2-R2-K10V-240 27 OHM

49,58
VAT exc.
0830100326

Aventics

0830100326

SN2-R2-K00V-240 27 OHM 11M

52,39
VAT exc.
0830100327

Aventics

0830100327

SN2-R2-K07V-240

32,04
VAT exc.
0830100365

Aventics

0830100365

SN2-R2-K03V-240

28,18
VAT exc.
0830100366

Aventics

0830100366

SN2-R2-K05V-240

33,23
VAT exc.
0830100367

Aventics

0830100367

SN2-R2-K03U-240

34,08
VAT exc.
0830100368

Aventics

0830100368

SN2-R2-K03V-240

27,99
VAT exc.
0830100369

Aventics

0830100369

SN2-R2-K05V-240

33,23
VAT exc.
0830100370

Aventics

0830100370

SN2-R2-K03U-240

34,08
VAT exc.
0830100371

Aventics

0830100371

SN2-R3-K03V-042

34,08
VAT exc.
0830100372

Aventics

0830100372

SN2-R3-K05V-042

38,71
VAT exc.
0830100373

Aventics

0830100373

SN2-R2-K03U-240 100 OHM

48,62
VAT exc.
0830100374

Aventics

0830100374

SN2-R2-K15V-240 VDE-AUFSCHRIFT

68,26
VAT exc.
0830100375

Aventics

0830100375

SN2-PN-K03V-030

57,42
VAT exc.
0830100376

Aventics

0830100376

SN2-PN-K05V-030

62,48
VAT exc.